Get Adobe Flash player

Statut

Postanowienia ogólne

§1

Dobrowolne i samorządne stowarzyszenie pod nazwą
Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie
zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”

§2

1. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Raszków. Terenem działania jest Gmina Raszków oraz Rzeczpospolita Polska.
2.Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, które może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Cele i sposoby ich realizacji

§4

1.Celem Towarzystwa jest:

1 ) organizowanie ruchu wędkarskiego
2 ) wspieranie oraz propagowanie sportu wędkarskiego i rekreacji ruchowej wśród młodzieży i mieszkańców
3 ) organizowanie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców
4 ) działanie na rzecz ochrony przyrody
5 ) kształtowanie etyki wędkarskiej i użytkowania wód.
6 ) wspieranie działalności oświatowej i naukowej ukierunkowanej na rozwój społeczny , gospodarczy i kulturalny

2. Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1 ) współpracę z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym.
2 ) racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu Towarzystwa
3 ) ochronę i użytkowanie wód
4 ) organizowanie zawodów wędkarskich
5 ) organizowanie imprez i festynów dla społeczeństwa,
6 ) organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń,
7 ) udział w akcjach charytatywnych,
8 ) popularyzowanie i upowszechnienie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży.
9 ) prowadzenie działalności , szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej
10 ) podejmowanie działań wspierających rozwój gminy, na terenie której Towarzystwo ma siedzibę,
11 ) wspieranie i realizacja działań związanych z ekologią
12 ) podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa

§5

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkowie dzielą się na członków: zwyczajnych,wspierających i honorowych.

§6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polski oraz cudzoziemiec (pełnoletni).

2. Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z momentem uzyskania osobowości prawnej przez Towarzystwo i opłacają należne składki członkowskie w ciągu 30 dni od nabycia osobowości prawnej przez Towarzystwo.

3. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego poza wymienionymi w ust. 2 jest:

a) złożenie pisemnego wniosku – deklaracji członkostwa zwyczajnego do Zarządu Towarzystwa

4. O przyjęciu członka do Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Członków w oparciu o opinię Zarządu, w formie uchwały podjętej na Walnym Zebranie Członków .

5.W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka Towarzystwo nie ma obowiązku wyjawiania powodów.

§7

1. Nadanie członkostwa honorowego odbywa się na następujących warunkach:

1) Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która poniosła znaczne zasługi dla Towarzystwa, Ziemi Raszkowskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na podstawie wniosku Zarządu lub dwóch członków Towarzystwa oraz pisemnej zgody kandydata na bycie członkiem honorowym Towarzystwa.
3) Członek honorowy nie ponosi ciężarów związanych ze składkami członkowskimi z tytułu bycia członkiem honorowym.

2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna chcąca wspierać Towarzystwo. Decyzje podejmuje Zarząd w ciągu 30 dni na podstawie wniosku kandydata zwanej deklaracją członka wspierającego oraz pisemnego oświadczenia w którym wnioskodawca określa formy i zasady wsparcia Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§8

1. Ustanie członkostwa następuje z chwilą:

1) zgonu członka,
2) dobrowolnego wystąpienia za pisemnym jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ,
3) wykluczenia,
4) prawomocnego orzeczenia Sądu o utracie praw publicznych

2. Członek może być wykluczony , jeżeli jego zachowanie się w Towarzystwie lub życiu publicznym sprzeciwia się zasadom i regulaminom Towarzystwa a w szczególności jeśli:

1 ) naruszył zasady współżycia społecznego,
2 ) dopuścił się niegodnych czynów z niskich pobudek osobistych lub grupowych,
3 ) został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa określone przepisami Kodeksu Karnego,
4 ) rozmyślne działa na szkodę Towarzystwa, nie wykonuje zadań i obowiązków wynikających ze statutu i regulaminów Towarzystwa,
5 ) nie zapłacił składek do końca lutego danego roku składkowego ..
6 ) członek wspierający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących wsparcia materialnego Towarzystwa,
7 ) nie wykonuje zadań i obowiązków wynikających ze statutu i regulaminów.

3. Decyzje o wykluczeniu podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego w formie uchwały.
4. Członkowi przysługuje złożenie pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

5. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 3 zawierające treść uchwały wraz z pouczeniem o prawie i terminie do złożenia odwołania przesyła Zarząd zainteresowanemu członkowi listem poleconym na ostatni wskazany przez niego adres zamieszkania. W przypadku zwrotu zawiadomienia z powodu jego nie odebrania pod wskazanym adresem, zarząd ponownie wysyła zawiadomienie i uznaje się za skutecznie doręczone z dniem jego wysłania.

Prawa i obowiązki członków

§9

1. Członek zwyczajny Towarzystwa posiada uprawnienia wynikające ze statutu i regulaminów Towarzystwa a w szczególności ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Towarzystwa
2) występować z wnioskami i postulatami do wszystkich organów Towarzystwa,
3) korzystać z urządzeń i obiektów będących własności Towarzystwa,
4) uczestniczyć w imprezach, konferencjach, szkoleniach Towarzystwa
5) noszenia stroju organizacyjnego i innych godności ustalonych przez władze Towarzystwa,

2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Towarzystwa wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
2) brać udział w posiedzeniach i zebraniach władz Towarzystwa z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz,
3) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Towarzystwo,

§10

1. Członek zwyczajny jest zobowiązany przestrzegać przepisów statutu i regulaminów Towarzystwa oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

1 ) brać czynny udział w pracach i życiu Towarzystwa
2 ) dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Towarzystwa,
3 ) wykazywać należytą dbałość o powierzone mienie i własność Towarzystwa,
4 ) uczestniczyć w szkoleniach Towarzystwa,
5 ) brać czynny udział w Walnych Zebranie Członków,
6 ) regularnie opłacać składki członkowskie,
7 ) wykazywać dbałość o utrzymywanie więzi członkowskich,

2. Członek wspierający jest zobowiązany przestrzegać przepisów statutu i regulaminów Towarzystwa oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

1) wspierania Towarzystwa na zasadach ustalonych w formie pisemnej w oświadczeniach lub porozumieniach.

Organy Towarzystwa

§11

1. Organami Towarzystwa są:

1 ) Walne Zebranie Członków,
2 ) Zarząd,
3 ) Komisja Rewizyjna,
4 ) Sąd Koleżeński

2. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały powołuje Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na okres czteroletniej kadencji, ustala liczbę członków tych organów oraz nadaje funkcje ich członkom. Członkowie powoływanych organów Towarzystwa pochodzą z wyborów dokonanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Wybory do poszczególnych organów Towarzystwa, o których mowa w ust. 2, dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród z nieograniczonej liczby kandydatów będącymi członkami zwyczajnymi Towarzystwa poprzez przeprowadzenie głosowania nad każdą zgłoszoną kandydaturą.

4. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

5. Do organów Towarzystwa wchodzą kandydaci wybrani w wyborach zwykłą większością głosów którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów za kandydaturą.

6. Prezesa Towarzystwa , który wchodzi w skład Zarządu i jest jego Przewodniczącym wybiera się oddzielnie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

7. W razie zmniejszenia się składu organów powołanych przez Walne Zebranie Członków wymienionych w ust. 2 o nie więcej niż połowę ich składu w czasie trwania kadencji tych organów, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu. W przypadku zmniejszenia się składu organów o więcej niż połowę jego składu zwołane na tą okoliczność Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o odwołaniu wszystkich członków organu i powołaniu nowego jego składu na okres pozostały do zakończenia bieżącej kadencji.

8. Tryb zwoływania posiedzeń organów Towarzystwa oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Walne Zebranie Członków

§12

1. Najwyższym organem władzy Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem .
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§13

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbywa się jeden raz w roku – do końca marca zwołane przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub grupy większej niż 3/5 liczby członków zwyczajnych w każdym czasie. Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w ciągu 21 dni od otrzymania odpowiedniego wniosku.
3. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa .
4. W razie nie dojścia do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 3. może się ono odbyć w drugim terminie w tym samym dniu co najmniej 30 minut później po pierwszym terminie.
5. Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbyte w drugim terminie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych . Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania należy przesłać wszystkim członkom zwyczajnym co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub przez posłańca.
6. Jeżeli Zarząd nie wykona obowiązku zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania może to wykonać w kolejności Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński lub upełnomocniony w formie pisemnej przez grupę o której mowa w ust.2 członek stowarzyszenia.

§14

1. Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym, powołuje on protokolanta do sporządzenia protokołu z obrad Walnego Zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych członków .W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa mogą uczestniczyć w roli obserwatorów zaproszeni przez Zarząd goście, przy czym Walne Zebranie może podjąć decyzje bezwzględną większością głosów o utajnieniu części obrad.
3. Do obliczenia głosów Przewodniczący zebrania może powołać Komisję Skrutacyjną spośród obecnych na zebraniu członków.

§15

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1 ) powoływanie Prezesa ,Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz wybór poszczególnych członków tych organów
2 ) odwoływanie Prezesa , Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub poszczególnych jego członków tych organów,
3 ) ustala liczbę członków składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz funkcje poszczególnych członków w tych organach
4 ) uchwalenie rocznego planu budżetu Towarzystwa ,
5 ) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
6 ) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania z realizacji budżetu zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną. ,
7 ) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa i rozpatrywanie skarg i zażaleń członków, dotyczących działalności Towarzystwa lub jego organów,
8 ) podjęcie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń,
9 ) uchwalenie zmian Statutu,
10 ) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
11 ) podejmowanie uchwał o ustanowieniu odznak i wyróżnień dla członków Towarzystwa,

Zarząd Towarzystwa

§16

1. Zarząd składa się od pięciu do ośmiu osób , w tym Prezesa Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Członków, będącego jednocześnie Przewodniczącym Zarządu. Ilość członków składu Zarządu i funkcje poszczególnych jego członków określa Walne Zebranie członków w uchwale o powołaniu Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1 ) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2 ) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Towarzystwa ,
3 ) realizacja celów i zadań statutowych Towarzystwa
4 ) wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
5 ) dokonywanie wydatków zgodnie ustalonym przez Walne Zebranie Członków rocznym budżetem oraz pilnowanie aby wpływy i fundusze przeznaczone były na cele statutowe,
6 ) uchwalanie projektu planu budżetu,
7 ) uchwalanie zmian planu budżetu Towarzystwa w zakresie ustalonym uchwałą Walnego Zebrania Członków,
8 ) uchwalanie prowizorium budżetowego na okres od początku roku do odbycia Walnego Zebrania Członków, będące podstawa dokonywania przez Zarząd wydatków , które nie mogą przekraczać bieżących wpływów w tym okresie.
9 ) uchwalanie regulaminów organizacyjnych imprez,
10 ) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu
11 ) troska o majątek Towarzystwa, czuwanie nad ścisłym wykonaniem obowiązków nałożonych poszczególnym członkom Towarzystwa,
12 ) zawieranie umów i porozumień,
13 ) nabywanie usług
14 ) zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją bieżącej działalności Towarzystwa lub realizacją zawartych umów i porozumień,
15 ) przyjmowanie darowizn, dotacji i subwencji,
16 ) dbałość o bezpieczne przechowywanie dokumentów, środków pieniężnych i innych przedmiotów należących do Towarzystwa,
17 ) organizowanie szkoleń, wyjazdów edukacyjnych, uroczystości i imprez dla mieszkańców i członków Towarzystwa,
18 ) czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem przepisów niniejszego Statutu,
19 ) organizowanie posiedzeń Zarządu minimum raz w kwartale,
20 ) ustalanie i nadawanie tradycyjnych tytułów organizacyjnych Towarzystwa dla członków w powiązaniu z ich funkcja jaką pełnią w Towarzystwie
21 ) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską.

3.Prezes Towarzystwa jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu i kieruje pracą Zarządu.
4.Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach i podejmuje decyzje kolegialne w formie uchwał. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy Prezes Towarzystwa lub na żądanie dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni
5.Zarząd może podejmować uchwały w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego składu w tym co najmniej jedna z osób pełniąca funkcję Prezesa, Gospodarza lub Skarbnika. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów za podjęciem uchwały.
6.Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa w sprawach majątkowych oraz wszelkich innych sprawach Towarzystwa składa łącznie dwóch członków Zarządu w tym co najmniej jedna z osób pełniących funkcję Prezesa , Gospodarza lub Skarbnika.
7.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału kompetencji i uprawnień pomiędzy członkami Zarządu wynikających ze Statutu, Regulaminu Pracy Zarządu i uchwał Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§17

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 członków. Skład Komisji Rewizyjnej i funkcje poszczególnych jej członków określa Walne Zebranie Członków w uchwale o powołaniu Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna może zapraszać członków Rady do udziału w posiedzeniach.
§18
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:
1) kontrola realizacji zadań określonych w Statucie oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
2) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa oraz sposobu prowadzenia dokumentacji, jej legalności i rzetelności,
3) przedkładanie Zarządowi Towarzystwa uwag i wniosków dotyczących spraw Towarzystwa, a także kierowanie w miarę potrzeb spraw do Sądu Koleżeńskiego,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań, uwag i wniosków w sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu i sprawozdania Zarządu
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyć się winno przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż 2 tygodnie przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Komisja może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w posiedzeniu co najmniej połowa jego składu w tym Przewodniczący. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów za podjęciem uchwały.
4. Komisja Rewizyjna w własnym zakresie ustala swój tryb i zasady pracy.
Sąd Koleżeński

§19

1. Sąd Koleżeński Towarzystwa składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Skład Sądu Koleżeńskiego i funkcje poszczególnych jego członków określa Walne Zebranie Członków w uchwale o powołaniu Sądu Koleżeńskiego.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) wnioskowanie o nałożeniu kar statutowych do Zarządu Towarzystwa,
2) rozpatrywanie sporów i mediacje między członkami Towarzystwa.
3. Sąd może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w posiedzeniu co najmniej połowa jego składu w tym Przewodniczący. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów za podjęciem uchwały.
4. Zasady funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin sądu uchwalony przez Walne Zebranie.

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§20

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.
2. Podstawą działalności finansowej Towarzystwa jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji organów Towarzystwa. Budżet uchwala Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§21

1. Na dochody i przychody Towarzystwa składają się między innymi:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje, granty i subwencje,
4) wpływy z ofiarności publicznej,

2. Wysokość składek członkowskich oraz terminy ich wpłaty określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków może odrębnie określić wysokość i terminy płatności składek członkowskich dla członków zwyczajnych i członków wspierających.
3. Członek występujący z Towarzystwa zobowiązany jest do zapłaty zaległych składek za okres do dnia złożenia wypowiedzenia a wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi .
4. Na rozchody i wydatki służące realizacji celów Towarzystwa składają się w szczególności:

1 ) wydatki administracyjne,
2 ) koszty utrzymania ruchomości i nieruchomości,
3 ) nabycie usług,
4 ) koszty reprezentacyjne i organizacyjne,
5 ) wydatki z okazji , imprez i uroczystości,
6 )  podatki i opłaty,
7 ) wydatki związane z funkcjonowaniem organów statutowych Towarzystwa,
8 ) wydatki na zarybianie

§22

1. Towarzystwo tworzy fundusz statutowy oraz inne fundusze określone ustawą lub uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Z rocznych nadwyżek przychodów nad kosztami działalności Towarzystwa tworzony jest fundusz statutowy. Roczne nadwyżki kosztów nad przychodami z działalności Związku umniejszają fundusz statutowy. Zwiększenie i zmniejszenie funduszu statutowego następuje corocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i uchwaleniu budżetu.
3. Z środków pochodzących z darowizn lub dobrowolnych wpłat członków mogą być wyodrębniane fundusze celowe w ramach funduszu statutowego zgodnie z uchwałą Zarządu i wynikających uzgodnień z darczyńcą.

Kary
§23

1. Karami statutowymi Towarzystwa stosowanymi wobec jego członków za naruszenie przepisów statutu i regulaminów są:,

1) nagana,
2) wykluczenie
3)wykluczenie na okres do 6 miesięcy

2. Od nałożenia kary służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków , które należy złożyć w terminie 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków .

Postanowienia końcowe
§24

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawie zmian w statucie Towarzystwa przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa bezwzględną większością głosów.
2. Towarzystwo można rozwiązać jedynie uchwałą dwóch następujących po sobie Walnych Zebrań Członków, z których drugie odbyć się musi nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż jeden miesiąc od pierwszego terminu. Do prawomocności uchwały potrzeba przynajmniej 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
3. W razie rozwiązania Towarzystwa jego majątek mający wartość historyczną, jak dokumenty, pamiątkowe przedmioty, należy przekazać w depozyt najbliższemu muzeum samorządowemu .
4. Pozostały majątek Towarzystwa winien zostać przeznaczony dla innej organizacji realizującej podobne cele do rozwiązanego Towarzystwa.

§ 25

1. Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia w dniu 26 sierpnia 2007
2. Statut wchodzi w życie z chwilą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.