Get Adobe Flash player

Regulamin połowów

Regulamin połowu ryb dla wędkujących

Prawa wędkującego:

1) Obywatel polski jak i cudzoziemiec posiadający kartę wędkarską, po opłaceniu składek, ma prawo do wędkowania na wodach będących w użytkowaniu Stowarzyszenia (RTW).

2) Osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z posiadania karty wędkarskiej.

3) Osoba która ukończyła 14 lat do pełnoletniości po opłaceniu składki może wędkować samodzielnie tylko w porze dziennej, a w porze nocnej pod opieką osoby pełnoletniej i posiadającej uprawnienia do wędkowania. Osoby po wyżej 14 roku życia do pełnoletniości otrzymują zaświadczenie o opłaceniu składki. Opłata wynosi 60% składki normalnej i obowiązują pełne limity połowowe (ilościowy i wagowy).

4) Członek Stowarzyszenia może udostępnić swoje wędki współmałżonkowi , dziecku lub osobie młodocianej do lat 14 w ramach własnego stanowiska i limitu połowu bez uiszczania składek. Członek występuje w roli opiekuna wędkującego. Punkt ten ma zastosowanie kiedy jest dopuszczone łowienie na 2 wędki.

5) W ramach stanowiska i z przestrzeganiem limitów połowu , mogą łowić 2 osoby do 14 lat, każda na 1 wędkę i wyłącznie ryby spokojnego żeru. W ramach przekazania uprawnień wyklucza się wędkowanie opiekuna.

6) Wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży odbywa się z zachowaniem uprawnień do stanowiska, przestrzegając limity połowowe i odnosi się tylko do połowu ryb spokojnego żeru.

7) Osoba do lat 14 może wędkować zgodnie z pkt.4 lub 5( jeżeli łowią dwie osoby), a jeżeli ta osoba ma opłaconą składkę to może łowić w ramach własnego stanowiska przy limicie ½ limitu ilościowego i ½ limitu wagowego(  z wykluczeniem połowu metodą spinningową). Opłata wynosi 30% składki normalnej potwierdzonej na otrzymanym zaświadczeniu.

Obowiązki wędkującego:

1)  Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz ma obowiązek:
- zapoznać się ze zmianami i odstępstwami od niniejszego regulaminu dotyczącymi danego zbiornika
- Dokonać wyboru stanowiska w takim miejscu, aby zachować między sobą odpowiednie odstępy (10m). Za zgodą wędkarza będącego na sąsiednim stanowisku można te odstępy zmniejszyć.

2) W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie :
- kartę wędkarską
- legitymację Stowarzyszenia (RTW)
- potwierdzenie opłacenia składek członkowskich
- rozłożony podbierak i przyrząd do wyjmowania haczyków(w zasięgu ręki)

3) Złowioną rybę , która ma wymiar ochronny, lub w danym momencie jest pod ochroną wędkarz powinien nie zwłocznie wypuścić do wody.

4) Po zakończeniu wędkowania zostawić dokładnie wysprzątane stanowisko.

5) W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody, lub śniętych ryb powiadomić policję i zarząd.

Zasady wędkowania:
(od dnia 01.01.2009 wprowadzony został rejestr połowu ryb, według którego należy prowadzić ewidencję złowionych ryb)

1) Wędka – składa się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona haczykiem. Haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza nie wykraczające poza obwód koła o średnicy 30 mm.

2) Przynęty naturalne:

- zwierzęce ; organizmy żywe lub martwe, a także ich części.
Ryby stosowane jako przynęty (żywe lub martwe) mogą być użyte takie których wymiar jest większy lub równy od ochronnego i takie, które nie są objęte wymiarem ochronnym.

- roślinne; rośliny, części roślin oraz ich przetwory i sery

3) Przynęty sztuczne – maksymalnie 3 haczyki

4) Zabrania się stosowania jako przynęt i zanęt z roślin i zwierząt będących pod ochroną oraz rybiej ikry.

5) Wędkowanie:

- zabrania się wędkowania w miejscach takich jak: tarliska, mateczniki, zimowiska, miejsca objęte ochroną.

- wędkarzowi nie wolno: sprzedawać złowionych ryb, rozdawać na terenie łowiska, łowić przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły (z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem), budować stanowisk, pomostów, używać sprzętu pływającego bez zgody użytkownika wody, stosować sztucznego światła służącego do zwabiania i lokalizowania ryb na stanowisku, obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania,

- w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową

- złowione ryby nożna przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich włókien, rozpiętych na sztywnych obręczach, nie dłużej niż 24 h.
- wszystkie ryby złowione, które są zaplątane linką, są nieprawidłowo zahaczone, posiadają wymiar ochronny, lub są pod ochroną należy niezwłocznie wpuścić do wody, mimo że ich stan wskazuje na nikłe szanse przeżycia.

6) Łowienie ryb:

- drapieżnych; na przynęty naturalne można równocześnie łowić na dwie wędki, przy łowieniu metodą spinningową uzbrojoną w jedną sztuczną przynętę używamy jedną wędkę, odległość między wędkarzami nie mniejsza niż 30 m

- spokojnego żeru;
na przynęty naturalne można łowić na dwie wędki, odległości pomiędzy
wędkarzami 10m
- w zależności od akwenu może być określona dopuszczalna ilość zanęt na danym
łowisku

7) Łowienie ryb pod lodem

- łowienie pod lodem odbywa się tylko jedną wędką, nie wolno stosować martwej i żywej ryby jako przynętę, średnica otworu w lodzie max 20 cm,

- zabrania się połowu w porze od zmierzchu do świtu ( pora nocna)

- ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić zaraz po złowieniu

- odległość między wędkarzami nie mniejsza niż 10 m

- każdy wędkarz ocenia samodzielnie stopień ryzyka przy wejściu na lód

8) Ochrona ryb

Limit dobowy
Wymiar ochronny okres ochronny limit ilości limit wagi
amur 55 cm. nie ma +
jaź 35 cm. nie ma +
karaś nie ma nie ma +
karp 40 cm. – 65 cm nie ma +
leszcz 40 cm. nie ma +
lin 40 cm. nie ma +
okoń 20 cm. nie ma +
płoć nie ma nie ma +
sandacz 50 cm. od 01.01 do 31.05 +
sieja 35 cm. od 15.10 do 31.12 +
sum 70 cm. od 01.11. do 30.06 +
szczupak 55 cm. od 01.01 do 30.04 +
ukleja nie ma nie ma +
węgorz 60 cm. nie ma +
wzdręga 15 cm. nie ma +
pstrąg 40 cm nie ma +

Limit połowowy dobowy dzieli się na limit ilościowy (il. Szt.) i limit wagowy.
W limicie dobowym dopuszcza się połów łącznie 2 ryb z limitu ilościowego + 1 limitu wagowego (3kg. z limitu wagowego). W czasie łowienia w porze nocnej gdy czas łowienia obejmuje 2 kolejne po sobie następujące daty dopuszcza się połów 1 limitu ilościowego (2szt.) +1 limitu wagowego (3 kg z limitu wagowego).Następny połów może odbywać się nie wcześniej niż w następnej porze nocnej.

9) Od dnia 17-12-2017 r. wprowadza się dodatkowo limit miesięczny, który mówi o tym, iż można zabrać z łowiska do 6 sztuk ryb z limitu ilościowego w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego. Limity nie wykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na miesiąc następny.
10) Łowienie ryb podczas zawodów regulują przepisy ORGANIZACJA IMPREZ
11) SPORTOWYCH.
12) Uprawnienia kontrolne na łowisku posiadają:
- PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA
- POLICJA
- PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA
- CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ( Z AKTUALNYMI SKŁADKAMI)
- ZESPÓŁ KONTROLI POŁOWÓW ( dwóch członków Zespołu)
11) W czasie kontroli wędkarz powinien okazać dokumenty wędkarskie, złowione ryby, sprzęt wędkarski i przynęty.
12) W sprawach w, których w/w regulamin nie zajmuje stanowiska mają zastosowanie następujące przepisy:
- Prawo wodne z dnia 24.10.1974r.(Dz. U. Nr 38/74 poz. 230)
- Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985r. (Dz. U. Nr 21/85 poz.91 z późniejszymi zmianami.
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. (Dz. U. Nr 114/91 poz.492 )
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska ( Dz. U. 13/95 poz. 61 )
i ( Dz. U. Nr 41/95 poz.214 )